• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
 • Kontakty z urzędami skarbowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych;
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Budżety;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Rozliczenia opłat za usługi;
 • Wnioski kredytowe;
 • Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;